1. Prezentare camin

Caminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Antim Ivireanul Calarasi, este organizat şi

funcţionează ca serviciu de asistenţă socială în regim rezidenţial pentru persoane vârstnice,

cu personalitate juridică si ofera servicii si prestatii sociale constand in oferirea de gazduire

si hrana, ingrijire personala si medicatia, recuperare si readaptare, activitati de ergoterapie,

de petrecere a timpului liber, asistenta sociala si consiliere psihologica .

Infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Căminului pentru Persoane Vârstnice

Sf.Antim Ivireanul Călăraşi se realizează în concordanţă cu prevederile Legii nr.

17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, modificată şi completată prin

legea 281/2006 si Hotărârea de Guvern nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei Naţionale de

evaluare a nevoilor persoanelor Vârstnice, Ordinul nr.2126/2014 privind aprobarea

Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu şi

pentru centrele rezidenţiale pentru persoane vârstnice.

Obiectul de activitate al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sf.Antim Ivireanul

Călăraşi îl constituie îngrijirea persoanelor vârstnice prin asigurarea condiţiilor

corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare,

activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică.

Căminul funcţionează la capacitatea de 40 locuri ( parter si etajul 1) urmând ca după

reabilitarea(etajelor 2 si 3) să aibă o capacitate maximă de 85 de locuri.

2. Misiunea, scopul si obiectivele caminului

Misiunea caminului este aceea de acordare in regim rezidential de asistenta si

protectie sociala a persoanelor varstnice, prin servicii si prestatii sociale.

Scopul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sf. Antim Ivireanul este furnizarea

serviciilor sociale de îngrijire în cămin a persoanele vârstnice cu domiciliul în

municipiul Călăraşi , în condiţiile reglementate prin hotărâre a Consiliului Local al

Municipiului Călăraşi , potrivit legii.

Obiectivele fundamentale ale Caminului pentru Persoane Varstnice Sf. Antim

Ivireanul Calarasi sunt urmatoarele :

a) să asigure persoanelor vârstnice îngrijire, autonomie şi siguranţă;

b) să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritate a şi intimitatea

persoanei vârstnice;

c) să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale

persoanelor vârstnice;

d) să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială;

e) să faciliteze şi să încurajeze legăturile inter -umane şi cu prioritate menţinerea relaţiilor

cu membrii familiei;

f) să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară în condiţiile prevăzute de lege;

g) să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire.

3. Servicii oferite

Activitatile fundamentale curente desfasurate in Caminul pentru Persoane Varstnice

Sf. Antim Ivireanul sunt:

 asigurarea cazarii, hranei, cazarmamentului si a conditiilor igienico-sanitare

corespunzatoare nevoilor persoanelor varstnice;

 asigurarea de asistenta medicala curenta si de specialitate, activitati de

recuperare, ingrijire si de asigurare a securitatii persoanelor varstnice;

 desfasurarea de activitati culturale, recreative, de petrecere a timpului liber si

de socializare;

 asigurarea consilierii si informarea persoanelor varstnice precum si a

familiilor acestora in legatura cu problematica existentei si protectiei sociale,

cu drepturile si obligatiile ce le revin;

 alte activitati prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare al

caminului.

Principalele atribuţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Sf.Antim Ivireanul

Călăraşi sunt:

 asigură îngrijirea temporară sau permanentă în cămin a persoanelor vârstnice;

 asigură servicii de informare, consiliere socială şi psihologică, precum şi alte

servicii caracteristice nevoilor sociale ale beneficiarilor, conform legii;

 realizează toate activităţile din cadrul căminului, astfel încât să corespundă

nevoilor beneficiarilor;

 menţine legătura cu membrii familiilor beneficiarilor, inclusiv pentru o posibilă

reintegrare in familie;

 organizează activităţi de socializare a beneficiarilor.

 alte atribuţii conform legislaţiei în domeniu.

4. Beneficiarii caminului

Beneficiarii serviciului social sunt persoane vârstnice din Romania, persoane care

au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege şi care se găsesc în una dintre

următoarele situaţii:

a) nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta,

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza

resurselor proprii;

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii

necesare;

d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;

e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării

fizice sau psihice.

5. Admiterea in camin

Admiterea în cămin se realizează cu încheierea unui Contract de furnizare servicii.

Formatul și conținutul contractului este stabilit de furnizorul de servicii sociale în baza

modelului aprobat prin cadrul legal în vigoare.

Persoanelor vârstnice internate în Caminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Antim

Ivireanul Calarasi li se asigură şi garantează exerciţiul tuturor drepturilor şi libertăţilor

consacrate în Constituţia României şi actelor normative în vigoare.

Urmare a raporturilor care se nasc prin internarea în camin, persoanelor vârstnice li se

asigură şi garantează beneficiul şi/sau următoarele drepturi:

 dreptul la intimitate;

 dreptul de a circula liber;

 dreptul de a renunţa la serviciile centrului;

 dreptul de a primi vizite ale rudelor, prietenilor, etc.;

 dreptul la hrană, spaţiu de locuit şi cazarmament;

 dreptul la asistenţă şi servicii medicale;

 dreptul de a li se asigura condiţii de igienă corporală şi igiena spaţiului

locativ şi a spaţiilor utilizate în comun;

 dreptul de a participa la luarea deciziilor care privesc viaţa în camin;

 dreptul de a participa la toate activităţile care se organizează în camin;

 dreptul de a sesiza orice nemulţumire în ceea ce priveşte calitatea serviciilor

care le sunt oferite;

 dreptul de a-şi aniversa evenimentele importante din viaţa lor precum şi

sărbătorile religioase;

 dreptul de a fi informati cu privire la starea lor de sanatate;

 dreptul de a li se pastra toate datele in siguranta si confidentialitate;

 dreptul de a-si manifesta liber orientarile si interesele culturale, etnice

religioase, etc. conform legii;

 dreptul de a-si dezvolta talentele si abilitatile, de a fi sprijiniti pentru a se

angaja in munca;

 dreptul de a-si utiliza asa cum doresc lucrurile personale;

 dreptul de a fi tratati individualizat, pentru o valorizare maximala a

potentialului personal;

 dreptul de a fi anuntati in scris si de a putea fi audiati cu 28 de zile lucratoare

inainte daca vor fi exclusi de la accesul la activitatile caminului.

Persoanele vârstnice internate în camin au toate îndatoririle şi obligaţiile ce le

revin potrivit Constituţiei României şi actelor normative în vigoare.

Urmare raporturilor care se nasc prin internarea în Caminul pentru

Persoane Vârstnice Sf. Antim Ivireanul Calarasi, persoanele vârstnice au

următoarele obligaţii şi îndatoriri:

 să respecte programul caminului;

 să achite lunar contribuţia financiară stabilită;

 să asigure integritatea bunurilor caminului;

 să nu consume şi să nu introducă băuturi alcoolice în incinta caminului;

 să respecte liniştea persoanelor vârstnice din camin;

 să coopereze cu celelalte persoane vârstnice din camin;

 în caz de conlocuire persoanele vârstnice conlocuitoare să coopereze;

 să aibă un comportament adecvat;

 să fie cooperant cu personalul caminului;

 să respecte regulile privind fumatul în incinta caminului şi să folosească

locurile special amenajate;

 sa respecte recomandarile medicului si ale personalului de specialitate;

 să respecte regulamentul de ordine internă a caminului.

6. Stabilirea contributiei de intretinere

Persoanele vârstnice care beneficiază de servicii de asistenţă socială în Caminul

pentru Persoane Vârstnice Sf. Antim Ivireanul Calarasi sau susţinătorii legali ai acestora

sunt obligaţi să plătească o contribuţie lunară de întreţinere.

Modalitatea de stabilire a contribuției se face prin Hotararea Consiliului

Local Calarasi nr. 197 din 26.11.2015 in cuantum de 780lei/luna.

Furnizorul de servicii sociale încheie Angajamente de plată cu acestea. Angajamentul

de plată constituie titlu executoriu.

Cuantumul platit de persoanele varstnice ingrijite in camin va fi de 60% din veniturile

personale lunare dar nu mai mult de 780 lei.

In cazul in care 60% din veniturile personale ale persoanelor varstnice ingrijite in

camin nu ating valoarea de 780 lei, diferenta va trebui platita de sustinatorii legali ai

acestora cu conditia ca acestia sa realizeze venituri pe membru de familie mai mari decat

782 lei.

Persoanele varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice Calarasi care nu

au venituri si nici sustinatori legali precum si sustinatorii legali ai acestora care nu au

venituri, nu datoreaza plata unei contributii de intretinere, aceasta fiind asigurata din

bugetul local al Mun. Calarasi.

Director,

Mihai Alexandru